Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
————

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư……….. Cấp ngày……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………..Dân tộc:…………………………. Giới tính:…………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………..

CMND số:……………………………..Do công an:………………………….. Cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH NHƯ SAU:

Tên doanh nghiệp dư kiến thay đổi:…………………………………………………………………………

Tên tiếng Việt:…………………………………………………………………………………………………

Tên tiếng Anh:…………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 Kèm theo thông báo                                                           ………………………..

……………………….

…….Ngày,…… tháng …… năm……

Đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận