Các vấn đề cần lưu ý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp