Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế