Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty