Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Tăng vốn điều lệ cần thực hiện thủ tục gì?

Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Vậy tăng vốn điều lệ công ty cần thực hiện thủ tục gì? Tư vấn Blue xin hướng dẫn giải đáp câu hỏi trên như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty (nguồn internet)

Tăng vốn điều lệ công ty (nguồn internet)

Tăng vốn điều lệ công ty

Tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty có thể tăng vốn điều lệ theo hai cách thức sau đây

Cách 1: Tăng vốn góp của các thành viên. Đối với trường hợp này thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật Doanh nghiệp 2014. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn, thì số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Cách 2: Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Đối với trường hợp này nếu số lượng thành viên vượt quá 50 thành viên thì Công ty phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty Cổ phần theo quy định. Đồng thời, gửi Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp kèm theo nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty lên Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên có thể tiến hành tăng vốn điều lệ của công ty bằng việc chủ sở hữu công ty góp thêm hoặc huy động thêm vốn góp từ người khác đồng thời quyết định hình thức và mức tăng vốn điều lệ.

Đối với trường hợp, chủ sở hữu công ty góp thêm vốn vào công ty thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty.

Đối với trường hợp, công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân, tổ chức khác thì doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang loại hình doanh nghiệp mới phù hợp với nội dung thay đổi. Đồng thời, gửi Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần

Việc tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần thực chất là việc chào bán cổ phần nhằm tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của công ty.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Lưu ý: Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tăng vốn điều lệ đối với Công ty Hợp danh

Việc tăng vốn điều lệ của Công ty hợp doanh được tiến hành theo hai cách sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty theo tỷ lệ tương ứng của họ trong công ty.
 • Tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn mới vào trong công ty.

Tăng vốn đối với Doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp, việc tăng vốn được ghi chép đầy đủ bằng sổ sách kế toán.

 Tăng vốn điều lệ công ty cần thực hiện thủ tục gì?

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân tiến hành gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi vốn điều lệ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Luật đầu tư;

2. Văn bản ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ);

3. Trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần, hồ sơ cần có:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
  (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

Bước 2: Nộp hồ sơ: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ hợp lệ sau 3 ngày làm việc chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ trình ký và trả kết quả cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ ra thông báo sửa đổi bổ sung để doanh nghiệp thực hiện việc sửa đổi bổ sung.

Bước 3: Nhận kết quả.

Hồ sơ nộp bản giấy: Kết quả sẽ trả ra cho doanh nghiệp tại Bộ phận 1 cửa.

Hồ sơ nộp online doanh nghiệp: Trên hệ thống sẽ trả ra một thông báo về việc hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử đã hợp lệ. Doanh nghiệp in thông báo này kèm hồ sơ đã nộp lên Sở kế hoạch đầu tư đối chiếu để được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung Tư vấn Blue chia sẻ nhằm giải đáp câu hỏi Tăng vốn điều lệ cần thực hiện thủ tục gì?, mọi vấn đề vướng mắc quý vị hãy liên hệ chúng tôi qua hotline 0912 751 556 – 0973 185 258 để được tư vấn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận